Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör främsta uppgift är att identifiera, utreda och komma med förslag i tekniska arbetsmiljöfrågor, ger även stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen. Här nedan är en beskrivning av tjänsterna:

Belysning

Belysning är något som vi människor har svårt att själv avgöra om den är bra eller dålig då vi snabbt anpassar oss genom bland annat ändra ställning, hålla föremålet närmare ögat mm. Vi reagerar dock om belysningsmiljön är dålig, exempelvis med trötthet, huvudvärk samt feltolkningar. Skyddsingenjörens tjänster omfattar bedömningar över arbetsplatsers belysningsstatus oftast i kombination med övriga ergonomiska riskfaktorer samt utarbetande av förslag.

Ventilation

Enligt lag skall vissa ventilationsanläggningar funktionsprovas med jämna mellanrum (OVK-besiktning). Processventilationen ingår inte i den obligatoriska ventilationskontrollen men inryms i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsingenjörens tjänster omfattar kartläggning av brister och förslag till förbättringar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla företag bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsingenjörens tjänster omfattar hjälp med framtagning av rutiner, medverkan i skyddsronder, stöd i riskbedömningen samt vid upprättande av handlingsplaner

Kemiska produkter

Säker hantering av kemiska produkter förutsätter kunskap. Skyddsingenjörens tjänster omfattar stöd vid riskbedömning, framtagande av skyddsinformation, hjälp vid val av skyddsutrustning samt vid behov mätningar.

Buller

Höga ljudnivåer skapar trötthet och kan skada hörseln. Arbetsmiljölagstiftningen ställer även krav på riskbedömning. Skyddsingenjörens tjänster omfattar mätningar, hjälp med riskbedömning, förslag till åtgärder samt val av lämplig skyddsutrustning.

Bevakning av arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverket ger ut regler för arbetsmiljön som alla företag måste följa. Reglerna ges ut i form av föreskrifter för olika områden och branscher. Skyddsingenjörens tjänster omfattar bevakning och information om nyheter i arbetsmiljölagstiftningen som berör ert företag.