Psykoterapeut / Psykolog

Psykoterapeuten/psykologen har en fördjupad kunskap i bland annat stressrelaterade besvär, ångestproblematik samt nedstämdhet/ depression. Finns med som resurs vid rehabilitering. När det gäller organisationsutveckling kan psykoterapeuten/psykologen ge handledning och stöd till chefer samt olika typer av utbildningsinsatser.
Psykoterapeut-KBT behandling

*KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.