Intyg

Om anställda i sitt arbete är utsatta för vissa kända risker krävs regelbundna medicinska kontroller. Det kan vara nattarbete, arbete med vibrerande verktyg, mast- och stolparbeten, dykeriarbeten eller rök- och kemdykning. Det kan också handla om att de anställa hanterar farliga ämnen som bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer eller arbete med härdplaster. Läkarundersökning och medicinska kontroller är då obligatoriska.

I vissa fall måste läkaren göra en så kallad tjänstbarhetsbedömning, en bedömning av den anställdes hälsotillstånd, för att kontrollera att arbetsuppgifterna kan utföras. Om den kontrollen visar på olämplighet får personen inte utföra det aktuella arbetet. Mer om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6. 

Se vidare på Arbetsmiljöverkets temasida om medicinska kontroller

Det finns också ett antal andra intyg som företagshälsovården kan erbjuda. Det är vanligt att man till exempel kommer för förnyelse av högre behörighet av sitt körkort. En del arbetsgivare vill stämma av hälsoläget inför en eventuell anställning.  Ett nyanställningsintyg kan innehålla både provtagning, enkäter och samtal. Syftet är att identifiera ohälsa.