Ergonomi

Besvär eller skador i muskler och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet. Nedan följer en kort beskrivning av arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att individen kan använda gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.
Arbetsgivaren ska se till att arbete som är ensidigt, upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förkommer. Om särskilda omständigheter ändå kräver den typen av arbete skall riskerna för ohälsa förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om

- lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
- hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas
- vilka risker olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
- tidiga tecken på överbelastning

Arbetstagaren ska vara uppmärksam på de instruktioner hon/han fått hur man ska undvika hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar samt underrätta arbetsgivaren.
Vara uppmärksam på stress, vibrationer, olämpligt klimat, olämpligt underlag; halt, ostadigt o ojämnt underlag leder till spända kroppsställningar. Använda den skyddsutrustning och de arbetskläder som är rekommenderade.


Kort om att förebygga belastningsbesvär:

 • Håll dig i trim
 • Variera/växla arbetsställningar och rörelser
 • Ta paus
 • Arbeta dynamiskt
 • Lär dig hantera din stress
 • Arbeta nära kroppen
 • Rätt arbetsteknik
 • Använd de hjälpmedel som finns
 • Utbildning

Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling;Belastningsergonomi AFS 1998:1

Vår sjukgymnast/ergonom utför bland annat:

 • Ergonomironder ute på företag, kan också föregås av en kort föreläsning i grupp
 • Ergonomisk genomgång av din arbetsplats. 
 • Funktionella muskeltester anpassade till arbetet. Skriftlig dokumentation.
 • Fysisk och mental avslappning, enskilt eller i grupp.
 • Patientbehandling i ProHelias lokaler.
 • Utbildar samt informerar i lyftteknik och belastningsergonomi.