Arbetsmiljö

"Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även  psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Förändringar har gjorts för att fler mindre företag ska använda sig av reglerna." AFS 2001:01

Friskfaktorer

Friskfaktorer är de som påverkar dina förutsättningar att fungera optimalt och må bra på jobbet. Människan är en helhet och hälsan låter sig inte delas upp, oberoende av varandra, i arbetsliv och fritid. Friskfaktorer på jobbet påverkar individens fritid och vice versa. Det är viktigt att i arbetsmiljöarbetet inte bara identifiera och undanröja risker utan också förstärka de faktorer som gör att människor håller sig friska och inte drabbas av sjukdom eller arbetsskada.

 
Vi inom företagshälsovården har stor kunskap om, och erfarenhet av, att genomföra lagstadgade medicinska kontroller samt att förebygga och behandla arbetsrelaterade sjukdomar. Vi arbetar med övergripande arbetsmiljöarbete och har de resurser som krävs för att följa Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Vi erbjuder utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete, buller, vibrationer, arbetsanpassning och rehabilitering samt belastningsergonomi.


För att kunna göra en korrekt bedömning av arbetsmiljön måste såväl fysiska som psykiska förutsättningar vägas in tillsammans med kön, ålder, kroppsmått, erfarenhet, kondition och eventuella funktionshinder. Ytterligare en faktor som bör vägas in är eventuell arbetsmiljörelaterad stress. Stress är den fysiologiska reaktion som uppstår i kroppen när människan utsätts för krav och förväntningar som inte stämmer överens med individens förutsättningar. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar.

Länkar för mer information om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete:

 

 

Företag mår som personalen mår, hur mår ditt företag?

Gör ett snabbtest på Företagshälsokollen, klicka här.