Alkohol och missbruksrehabilitering

Vi har bred kompetens inom alkohol och drogrelaterade frågor och kan även vid behov förmedla kontakter med specialister. Vi hjälper också till vid utformandet av policyer och handlingsprogram gällande risk- och missbruk. Vårt arbete utgår ifrån 15-metoden, se nedan.

15-metoden omfattar tre steg. Hur många steg i trappan som en individ tar beror på hur mycket stöd han/hon behöver för att komma till rätta med sina problem. Behovet av stöd varierar stort mellan olika individer.

1. Det första steget innebär screening med återkoppling och – vid behov – kort rådgivning. Många kan därefter hantera sina alkoholvanor på egen hand.

2. Om den anställde får mer än 15 poäng på AUDIT-formuläret (Alcohol Use Disorders Identification Test) eller är intresserad av att få veta mer om sina alkoholvanor och dess konsekvenser erbjuds en fördjupad bedömning, "Hälsokoll Alkohol". "Hälsokoll Alkohol" består av flera bedömningsinstrument (såsom frågeformulär, blodprover och ev. en medicinsk kroppsundersökning), som tillsammans hjälper till att utreda alkoholproblemets omfattning. Vid ett återkopplingssamtal går vi sedan igenom resultaten med den anställde.

3. Önskar den anställde ytterligare stöd erbjuds 15-metodens behandlingsprogram som består av motivationshöjande samtalsbehandling, "Guide till bättre alkoholvanor" och/eller läkemedelsbehandling.

Information om 15-metoden

Fakta om alkohol och hälsa

 

Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende. Att dricka för mycket, ett problem som påverkar produktiviteten.

Befolkningsstudier och studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10–20 procent har en riskkonsumtion av alkohol. De flesta som har begynnande till mer omfattande alkoholproblem har både ett arbete och ett fungerande socialt liv. Det är i den här gruppen som problemen och kostnaderna sammantaget blir som störst eftersom det handlar om så många individer. Flertalet som har alkoholproblem söker inte hjälp inom den befintliga beroendevården bland annat på grund av att de inte identifierar sig med dem som vanligtvis söker hjälp där. Konsekvenserna blir negativa för såväl den individ som inte får den hjälp han eller hon behöver, som för arbetslivet och samhället i stort. Företagshälsovården, med sin naturliga relation till arbetsplatsen, är en mycket viktig arena för att arbeta med alkohol- och droger i arbetslivet. De flesta vuxna har en koppling till arbetslivet och FHV har stora möjligheter att implementera evidensbaserade metoder som är effektiva både när det gäller att upptäcka och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.


Har du funderat över dina alkoholvanor?

Testa dig själv