Aktuellt

Vi är certifierade inom Systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS 18001/AFS 2001

 

 

Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt. Överhuvudtaget går utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö: organisationers ekonomiska policy utvecklas och personalstyrning och andra verktyg används i ökad utsträckning.

ProHelia företagshälsa är stolta över att vara certifierade inom systematiskt arbetsmiljöarbete och ser att det är en kvalitetssäkring för våra kunder.

Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa för ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras. Uppmärksamheten från intressenterna i dessa frågor har ökat.

Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar. En annan fördel är att Er organisations status höjs. Certifieringsprocessen blir ett bevis på att Er organisation är ”den ansvarstagande arbetsgivare.

Det finns ytterligare fördelar med en certifiering. För det första garanterar en certifiering att Er organisations ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna. För det andra ger en certifiering tydliga och välgrundade mål för arbetet med att förbättra arbetsmiljön. En sammantagen bild av gjorda riskanalyser, skyddsronder och andra undersökningar ligger till grund för utformandet av mål för Er organisations arbetsmiljö.