Aktuellt

Nya föreskrifter mot psykosocial ohälsa från och med 31 mars 2016

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Föreskrifterna gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. De som hyr in arbetskraft likställs som arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för. De reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Kontakta oss på ProHelia om du vill veta mer om hur du som arbetsgivare kan arbeta med den psykosociala arbetsmiljön.